وزارتی که خود بانی سدسازی که منشاء ریزگردهاست، نمی‌گذارد اطلاعاتش به‌دست دیگران بیفتد. پس اعتراضات ...

خط سوم یا به عبارتی نیروی سومی كه توسط جنبش آزادی‌خواهی ملت كورد، در كل خاورمیانه توسعه می‌یابد مبنایش همین فلسفه‌ی...

ضرورت‌های اجتماعی ایجاد جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان

اداره و حكمرانیِ دولتی را به هیچ وجه نمی‌توان به‌عنوان سیاست تعریف نمود؛ نوعی قدرتِ قاعده‌مند و هنجاریافته است...

جمهوری اسلامی با اتکا بر سیاست “یک تیر و دو نشان” طمع و خیال بکارگیری جریان مذکور بر علیه ملت کورد و جنبش آزادیخواهی آن را دارد...

اسلام سیاسی هم در تركیه و هم ایران، تنها كوردی را قبول می‌كند كه به‌خوبی تسلیم شده و به حالت برده درآمده باشد...

موارد انتزاعی را نمی‌توان مطابق قوانین فیزیكی تعریف و تشریح نمود، كاری كه در زمینه‌ی هستی و حقیقت هردو مكتب ایده‌آلیسم و ماتریالیسم...

هستی بدون جنبه‌ی متافیزیكی غیرممكن است بتواند از ساحت شیءشدگی گذار كند و به ساحت سیالیت روحی معنوی‌ـ ذهنی پا بگذارد...

تراژدی محیط زیست در ایران (4)
کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (18)
رمز ماندگاری یک ملت
پولتیکا
ایران، سلفی‌گری و تعاملی دوگانه
تضاد و تقابل اسلام سیاسی ـ اسلام فرهنگی
مفرد‌ـ كیهانی؛ معنا‌ـ ماده
هستی و زمان

پولتیکا

اداره و حكمرانیِ دولتی را به هیچ وجه نمی‌توان به‌عنوان سیاست تعریف نمود؛ نوعی قدرتِ قاعده‌مند و هنجاریافته است...