جمهوری اسلامی هرچند در ظاهر با نظام سرمایه‌داری در چالش قرار دارد اما در اصل با اعدام‌كردن دموكراسی، بزرگترین خدمت را به این نظام نمود...

شاید بخشی از این تحریم‌ها برای تضعیف اقتصاد ایران جهت تن دردادن به خواسته‌های نیروهای خارجی باشد، اما بخش مهم‌تر و اساسی آن برای واردساختن شوك ...

آزادی زن ذهنیت، روح و جسم جامعه‌ی دموکراتیک می‌باشد. به عبارتی شخصیت و هویت آن است. این شخصیت و هویت در عین حال خود کنفدرالیسم دموکراتیک می‌باشد...

ترویج خط مشی خیانت و در ضمن آن فرهنگ انقلابی کاذب، مخالفی ترسو و هراسان آفریده است. کوردبودن به آراسته‌ای ظاهری مبدل شده؛ ذهنیت به تمامی تهی شده و شخصیتی بادکنکی ...

در كرماشان تشیع درباری ـ كه نام تازه‌اش تشیع ولایت مطلقه‌ی فقیه است ـ به شدت تبلیغ می‌گردد و همه‌جا را با سمبل‌های تقدیس‌یافته‌ی آن كه جلای ملی‌گرایی ایرانی بر آن هویداست ...

در عرصه‌ی سیاست رئال ایرانی چه در نظام‌هایی كه با اندیشه‌ی شاهیِ آرمانی ایرانشهری به كشورداری پرداختند و چه در نظام‌هایی كه ...

مي‌توان بگوييم که سمبل, فرم پيشين فکر قبل از ريختن به قالب اصطلاحات مي‌باشد

تجربه‌ی تكوین ارتش زن و دستیابی وی به سطح نمایندگی و سطوح مدیریتی از طریق كمیته‌های برابری و آزادی، نیاز به آزادی را در سطح بالایی در زن برانگیخته است....

رجعت به تاریخ خویش
تأثیرات سوء تحریم‌های اقتصادی بر جامعه ایران
جایگاه زنان در نظام کنفدرالیسم دموکراتیک ـ 1
ازخودبیگانگی، ارمغان نظام برای شرق كوردستان
كرماشان، هویت دموكراتیك كورد آزاد و عدم تناقض آن با تشیع مردمی دولت‌ستیز
شکوفایی خرد اجتماعی عملی جمعی است
زنان و سمبل‌ها
تکوین ارتش زن در PKK ـ2

هستی‌شناسی مفهوم دولت ـ 2

ضروریپنداری دولت پیوند مستقیمی با منافع اقشار فرادست و قدرت‌مدار جامعه داشته است. محکومکردن آنارشیست‌ها به‌عنوان آشوب‌طلب و...

كرماشان، هویت دموكراتیك كورد آزاد و عدم تناقض آن با تشیع مردمی دولت‌ستیز

در كرماشان تشیع درباری ـ كه نام تازه‌اش تشیع ولایت مطلقه‌ی فقیه است ـ به شدت تبلیغ می‌گردد و همه‌جا را با سمبل‌های تقدیس‌یافته‌ی آن كه جلای ملی‌گرایی ایرانی بر آن هویداست ...