برای انقلابی بزرگ شهید دیار غریب

22 ژوئی 2019 دوشنب

در هر یك از گوشه‌ و كنار و سرتاسر كردستان، همچنین در هر جای دنیا با دیدن این حقیقت در صفوف انقلاب جای میگیرند و پیرو راه‌ آزادی میشوند. با پیوستن به‌ صفوف انقلاب فكر و فلسفه‌ زندگی برده‌گونه‌ سرمایداری را رد كرده‌، و فكر و فلسفه‌ و ایدئولوژی زندگی آزاد كه‌ رهبر آپو همچون جایگزین...


وقتی كه‌ كردستان در دستان اسعتمارگر نفسهای آخر را میكشید، در دل اورفا میان خاك و سخره‌ها، كوها و مجسمه‌های تاریخی فریادی آسمانها را پاره‌ میكرد شكوفه‌ای روید كه‌ ریشه‌هایش در تمام كردستان پخش بود، این جوانه‌ با شاخه‌های تاریخی سر باز كرد بود. رهبر آزادی رهبر آپو بود. با خود یك تاریخ را زند كرد كه‌ هزارها سال بود در دستان ظالمان همچون سیستم حاكم و خونخوار زندانی شد بود، و روز به‌ روز برای نابودی آن خونش را میمكیدند. رهبر آپو با ایستاری پر از فكر و فلسفه‌، اراده‌ و جسارت، در مقابل این دشمن كهن ایستاده‌ و با هوشیاری و آگاه‌  نمودن و فرخوانی خلق كرد آنها را از خواب غفلت بیدار كردند. زن و جوانی را خلق كردند كه‌ در برابر این دشمن مبارزه‌ نمایند، با آموزش و په‌رورش هر یك از دختران و مردان میهن ما كردستان را تبدیل به‌ مبارزان دلاور نمودند كه‌ حتی در افسانه‌ها هم موجود نبودند، نه‌ قصه‌ است كه‌ مادران و پدارن بگویند یك بود یكی نبود، و نه‌ افسانه‌ است كه‌ برخی بگویند داستان است و دیگران بگویند تنها افسانه‌است، بلكه‌ حقیقت است و روزانه‌ مردم كردستان و تمام دنیا شاهد این بزگواری مقام مبارزان میشوند، هر یك از آنها داستانی به‌ یاد ماندنی مینویسند و تقدیم به‌ تاریخ انسانیت می نمایند.

در هر یك از گوشه‌ و كنار و سرتاسر كردستان، همچنین در هر جای دنیا با دیدن این حقیقت در صفوف انقلاب جای میگیرند و پیرو راه‌ آزادی میشوند. با پیوستن به‌ صفوف انقلاب فكر و فلسفه‌ زندگی برده‌گونه‌ سرمایداری را رد كرده‌، و فكر و فلسفه‌ و یدیولوژی زندگی آزاد كه‌ رهبر آپو همچون جایگزین آن نوشته‌اند را در آغوش میگیرند.

یكی از شاگردان دانشكده‌ رهبر آپو مبارزه‌ بزرگ – جنگاور بزرگ رفیق دیار غریب بود، او در شهر سلیمانیه‌ باشوور – جنوب كردستان به‌ دنیا آمد و در خانواده‌ای میهن دوست بزرگ میشود. رفیق هلمت یكی از جوانانی بود كه‌ در سن نوجوانی آبی ازچشمه‌ فكر و فلسفه‌ رهبر آپو را نوشید و بی صبرانه‌ و بی درنگ به‌ این راه‌ ملحق شد. هر چند در این بخش از كردستان مردم سختی های بسیار زیادی كشیده‌اند و همیشه‌ با پنهاندگی و قتلعامهای بزرگ روبرو بوداند، و پیشمرگهای زیادی برای دفاع از مردم و خاك مبارزه‌ نمودند، رفیق دیار غریب احترام ویژه‌ای به‌ آنها می گذاشتند و مبارزه‌ آنها را مقدس میشماردند، باز خود را در فكر و فلسفه‌ رهبر آپو میدیدند. چون میدانستند كه‌ این راه‌ ماندگار و پیروزی است، راه‌ انقلابی جدید با تشكیل سیستم دموكراتیك در برابر سیستم سرمایداری و فئودال امیدی دیگر است و مطلق.

رفیق و مبارز بزرگ با درك فكر و یدئولوژی رهبر آپو خود را آموزش نمودند و به‌ حدی رساندند كه‌ فهم كامل از آن داشته‌ باشند. و با برداشتن این پیام والا فیداكارانه‌ پیامبر این فكر شدند برای آموزش و آگاه‌ خلق كرد زنان و جوانان این میهن. رفیق هلمت با آموزش دادن انتقام از دشمنان خاك و ملت خویش را میگرفت، با تشكیل سیستم یكسانی و آزادی و دموكراتیك تمام برنامه‌ و نقشه‌های سیستم سرمایداری را پوچ كردند. و با درك و اعتمادی كه‌ به‌ یكسانی میان مرد و زن داشتند، احترام ویژه‌ای به‌ زنان میگذاشتند بویژه‌ رفقای زن كه‌ در كنار هم در راه‌ آزادی مبارزه‌ میكردند. چون او به‌ فكر رهبری اعتماد داشت در راه‌ آزادی زنان خود هم برای مبارزه‌ میكرد. توانست بود كه‌ خود را از لحاظ فكری به‌ حد بسیار بالای برساند و تا آن حد هم خاكی – فروتن بودند.

این ویژگیهای رفیق بزرگ شهید دیار غریب  در دل و فكر، تاریخ و آموزش انسانها و ملتش جای بدهد. رفیق دیار هم همچون قهرمانان مانند مظلوم، كمال، خیری، زیلان، بریتان، سما، سارا، ویان، ذكی شنگالی و هزاران شهید دیگر كه‌ اسمشان ذكر نشد است مبارزی بزرگ و شخصیتی بزرگوار داشتند، در تاریخ كردستان بویژه‌ در جنوب كردستان. این شهیدان و مبارزان قهرمان شمشیر انتقام انسانیت هستند، برای همیشه‌ نوك تیز این شمشیر در چشمان دشمن فرو میرفت، آنها را با ترس و خوف روبرو میكرد. رفیق هلمت، سعی و كوشش بسیار زیادی در مبارزه‌ خود برای باشور كردستان دادند و تمام تلاششان این بود كه‌ مردم این بخش از كردستان در برابر خیانت احزاب كردی و همدستی آنها با دولتهای استعمارگر كه‌ كرد و كردستان را نابود میكنند آگاه‌ باشند، و در مقابل آنها عكس العمل جددی نشان بدهند و دیگر نگذارند كه‌ كردستان را غارت نمایند. همچنین برای اتحاد كردها سعی بسیار زیادی داشت و حتی آرزوی این مبارزه‌ بزرگ اتحاد كردها بود. امیدوار بود كه‌ كردها متحد خواهی شد، در این مورد هم به‌ رهبری و حركت آزادی اعتماد داشت كه‌ این را برقرار خواهی كرد.

دشمن با به‌ شهادت رساند رفیق مبارز شهید هلمت نخواهی توانست كه‌ نام و مبارزه‌اش را به‌ اتمام برساند، چون او هر یك از زنان و جوانان این میهن است، او مغز نسل جوانی است كه‌ در آیند جوانه‌ خواهی زد.

همانطور كه‌ ذكر شد رفیق و انقلابگر بزرگ كه‌ در باشوور – جنوب كردستان برای آزادی زندگی كرد و در راه‌ آزادی هم با امید به‌ آیند و شوق و خوشحالی بی پایان برای رهبر و كردستان آزاد شهید شد. شهید انقلابگر رفیق هلمت راه‌ رفیق قهرمان و مبارز بزرگ سارا و ذكری را ادامه‌ داد. شهید هلمت با بجا گذاشتن فكر و مبارزه‌ خود در تاریخ آزاد جای گرفتند. تا ابد بیاد ماندنی شدند.

در 5 / 7 / 2019 همراه‌ با دو رفیق دیگر به‌ نامه‌های شاهین دجله‌ و دوران سرحد رفیق هلمت در انجام حمله‌ هوای هواپیماهای جنگنده‌ استعمارگر تركیه‌ و جاسوس و خیانتكاران شهید شدند. زند باد شهیدان

آكادمی علوم اجتماعی عبدالله‌ اوجالان