Tarihin gördüğü en uzun süreli ‘azınlık’lığı ile kutsanmış ya da ‘lanetlenmiş’ halkından söz ediyoruz.

Araplarla diğer Anadolu toplumlarının birbirine düşman edilmeye çalışıldığı birçok dönem olmuştur, nihayetinde çeşitli devlet dönemlerinde(Emevi, Abbasi vs) yapılan iskanın bir amacı halkı müslümanlaştırmak (çoğu zaman da Araplaştırmak), ikna etmekse de bir amacı da buydu.

Laz ve Laz kimliği oldukça geniş bir topluluklar bütününe işaret edebiliyor. Birine ya da birbirlerine göre ‘Laz olmak’ olgusu, kimliğin tarihsel ve toplumsal gerçekliğini açıklama ihtiyacını daha fazla ön plana çıkartıyor. Lazlar kimdir, kimlere Laz denir?

Savaş, yağma ve sürgünlerle geçen bir tarih…

Dikey mimari yapılanmalarla toplum dar mekânlara sıkıştırılırken, toplumsallık adına var olan değerler de bu beton blokların altında kalmaktadır.

Kapitalist iktidar ve sermaye tekelleri yaşadıkları yapısal ve sarmal bunalımdan çıkışı; sömürüye kapsam ve derinlik kazandırıp daha fazla kar elde ederek aşacaklarını zannediyorlar.

“Sözün anlamını yitirdiği yerde ihanet başlar”

Êzidilik; kadim bir Mezopotamya dinidir. Mitraizm, Mazdaizm ve Zerdüştlüğü de kendi içinde barındıran, sentezleyen ve tek tanrılı dinlerden de etkilenen bir dindir diyebiliriz. Ama…

KENDİ YURDUNDA YÜZYILLARCA ‘AZINLIK’ OLMAK: RUMLAR
  Türkiye’deki Üçüncü Büyük Halk Çoğunluğu: Araplar
LAZLAR
KAFKASYA’NIN SÜRGÜN HALKI: ÇERKEZLER
 TOPLU KONUT MU,  TOPLUM KIRIM MI?
TÜRKİYE’NİNSAVAŞEKONOMİSİ VEPOLİTİKASI
TARİHSEL AKLIN US’A GETİRDİKLERİ
ÊZİDİLİK_1. BÖLÜM

TOPLU KONUT MU, TOPLUM KIRIM MI?

Dikey mimari yapılanmalarla toplum dar mekânlara sıkıştırılırken, toplumsallık adına var olan değerler de bu beton blokların altında kalmaktadır.

EDEBİYAT VE AHLAK

Düşüncenin, yüreğin, sanatın, engin güzellikleri içinde yücelmesiyle eskiye dair her şey yıkılacak, yerle bir olacak