KÜRDİSTAN?DA ÖZ YÖNETİM VE ŞEHİR GERİLLACILIĞI - 2

01 Nisan 2018 Pazar

Askeri kolaylık açısından bir sey yapmaya kalktın, hosuna gitti, kolay geldi, yaptın ve sonuç aldın. Ama bunun siyasi-ideolojik amaçlara ...

Kürdistan'da Devrimci Halk Savaşı

Devrimci Halk Savaşı?nın amaçları, başaracağı görevlerin neler olduğu, neleri yerine getirip gerçekleştireceği üzerinde de bazı değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Çünkü ne yapacağımızı bilmezsek, nasıl yapacağımızı bilemeyiz. Hep ?taktik taktik? denilmektedir, ama mutlak bir taktik yoktur. Gerillanın mutlak olarak bir tane taktig?i vardır. O da ?vur kaç? taktig?idir. Bu taktik, küçük güç olmasından kaynaklanıyor. Düs?manı büyük, kendisi küçüktür. Öyle bir düs?mana vurmak ve varlıg?ını korumak ancak bu taktikle mümkün oldug?u için savas?ta bunu esas alıyor. Onun dıs?ında öyle mutlak olan bir taktik yoktur. ?Vur kaç? diye tanımlanan taktik eylemlilig?i içinde de bazı eylem biçimlerini kullanıyor. Pusu atıyor, baskın yapıyor, sabotaj, suikast ve sızma yapıyor. Farklı silahları kullanıyor. Bunları iç içe kullanıyor. Fakat nerede neyi kullanacag?ı, ne yaparsa sonuç alacag?ını ve dog?ru yapacag?ını esas belirleyen olarak ne yapmak istedig?i ve hangi amaç için çalıs?tıg?ıdır. Askeri kolaylık açısından bir s?ey yapmaya kalktın, hos?una gitti, kolay geldi, yaptın ve sonuç aldın. Ama bunun siyasi-ideolojik amaçlara bag?lı olup olmadıg?ına bakmak gerekiyor. Eg?er uygun deg?ilse sen istedig?in kadar askeri sonuç almıs? ol, o sonuç yeterli, dog?ru bir sonuç olmaz. Bas?arı sayılmaz, zarar verici de olabilir.

O bakımdan da askeri çalıs?maları, hangi eylemleri yapacag?ımızı belirlemeden önce ne yapacag?ımızı bilmemiz gerekiyor.

-              Hangi görevleri yerine getirmek istiyoruz?

-              Niçin savas?ıyoruz?

-              Niye Devrimci Halk Savas?ı yapacag?ız?

-              Bu savas?la hangi görevleri gerçekles?tirmek istiyoruz?

-              Hangi siyasi program dâhilinde savas?acag?ız?

-              Bu savas? hangi siyasi hedefleri gerçekles?tirecek?

Bunları bilmek gerekiyor. Bazı temel görevler yerine getirmek ve hayati is?ler yapmak istiyoruz. Onları yapmanın bas?ka yolu, yöntemi, çaresi kalmıyor. Sadece bize savas? yolu bırakılıyor, bunun yarattıg?ı zorunluluk gereg?i biz de böyle bir savas?a giriyoruz. Bas?tan beri böyledir. 1977?den bugüne PKK böyle hareket ediyor. Önderlik de bunu hep vurguladı ve halen de vurguluyor. Herkes bize saldırıyor, o halde, saldırılar kars?ısında da savunma yapacag?ız.

Savaş; tarihi, ideolojik, siyasi görevlerin bas?arılması için yapılıyor. Peki, bas?armak istedig?imiz ideolojik siyasi görevler nelerdir? Önderlik, ?Varlıg?ını Korumak ve Özgürlüg?ünü Kazanmak? dedi. Bu, genel bir kavram ve tanım. Bunun içerig?ini nasıl dolduracag?ız? Varlıg?ımızı nasıl koruyacak, özgürlüg?ümüzü nasıl kazanacag?ız? Önderlik bu çerçevede Devrimci Halk Savas?ı?nın amaçlarını ve görevlerini nasıl tanımladı? Önderlik bir görüs?me notunda, ?Eg?er siyasi çözüm biterse, KCK tümden devreye girer. KCK s?imdiye kadar sadece siyasi yönü öne çıkardı. Bundan sonra sistemin bütün boyutlarıyla harekete geçer. Yani tüm programını uygulamaya koyar? diyor.

Demek ki, Devrimci Halk Savas?ı, siyasi çözüm ug?runa olan bir savas? deg?ildir. Aslında demokratik konfederalizmin bütün boyutlarını örgütlemek, gelis?tirmek için yürütülen bir mücadeledir. O boyutların örgütlenip gelis?tirebilmesi için de, onun önündeki engelleri as?mak gerekir. Onun önündeki engelleri as?mak da sert savas?la, direnis?le, mücadeleyle olur.

O halde Devrimci Halk Savas?ı?nın temel görevi olarak, KCK sistemini örgütlemeyi koymamız gerekir. KCK sisteminin bütün boyutlarını örgütlemek için o boyutları örgütlemenin önünde engel olus?turanları da mücadeleyle yıkmayı deg?erlendirmek gerekir. Hem yıkıcılıg?ı var, hem yapıcılıg?ı var. O zaman mevcut sömürgeci ve soykırımcı özel savas? sistemini yıkıp onun yerine KCK sistemini kuracak, bizzat ins?a edecek; ekonomik, sosyal alanı örgütleyecek, siyasi alanın örgütlenmesini gözetip destekleyecek; diplomatik alanı örgütleyecek vs.

Bu savas?ı dog?ru yürütebilmek için de bunları bilip netles?tirmek gerekir. O zaman Devrimci Halk Savas?ı?nı bütün bu boyutlarda yürütülen bir mücadele olarak anlaşılmalıdır. Sadece bir askeri boyutu yoktur. Bir silahlı çatıs?ma deg?ildir. Onu çok as?an, demokratik konfederalizmin yedi boyutunu içeren bir mücadeledir. O bakımdan da salt bir askeri boyutu olan bir mücadele deg?ildir. Belki s?imdi dig?erini yıkmak ve ins?a edileni savunmak gerektig?i için, askeri boyut öne çıkacak. Fakat siyasette oldug?u gibi dig?er boyutları örgütlemeyi ihmal etmeyecektir. Çünkü askeri boyutun gelis?mesi, bas?arı kazanması dig?er boyutları örgütlemesine bag?lıdır.

Devlet, demokrasiyi tümden yok etmeyi ister, bunu gerçekles?tireceg?i katliamlara giris?ir. Demokrasi de, devleti tümden etkisizles?tirerek devletsiz bir demokrasi olmaya yönelir. Bizim programımızda bunun önü açıktır.Ayrı olmak, devlet olmak demek deg?ildir. Devlet olursun, iç içe olursun. Bir sürü devletler birbirlerine bag?lıdır. Bag?ımsız ve özgür olmak, ayrı devlet olmak demek deg?ildir. Kürt toplumunun bag?ımsız ve özgür olması devlet olmasına bag?lı deg?ildir. Demokratik örgütlenmesiyle bag?lıdır. Devlet artı demokrasi de, demokratik toplumun bir düzeye kadar özgür olmasıdır.

Önderlig?imiz tarafından temel amaç olarak, ?Varlıg?ını Koruma ve Özgürlüg?ünü Kazanma? tanımında varlıg?ını korumak, yani soykırımı durdurmak, yok etmek, ulusal ve toplumsal varlıg?ı güvenceye almaktır. Onun yas?am güvenliğini ortaya çıkarmaktır. Özgürlüg?ünü kazanmak da, elbette her düzeyde toplumsal özgürlüg?ün sag?landıg?ı bir demokratik sistemi, demokratik toplum sistemini ortaya çıkarmaktır.

Devrimci Halk Savas?ı?nda savas?ı kendi programı, planı dog?rultusunda gelis?tirdig?imiz ölçüde KCK sistemi örgütlenir, KCK sistemini örgütleyebildig?imiz oranda biz savas?ı gelis?tirebiliriz. Çünkü savas?ı gelis?tirecek güç, o sistemdir. Savas? ekonomik dayanag?ını, hukuki, sosyal gücünü, siyasi gücünü, mali gücünü, kültürel gücünü elbetteki örgütlülüg?ünden alacaktır.

Devleti ayakta tutan silahlı kuvvetler ve silahlı kurumlardır. Türkiye?de s?imdi silahlı kuvvet, 10-15 tane örgütlenme olarak ortaya çıkmıştır. Türk devletinin Kürdistan?daki örgütlenmesi böyledir. Türkiye?deki boyutun ne kadar oldug?unu bilmiyoruz. Normal ordu yanında özel orduları da vardır. Ajan ag?ı var, kontra örgütlenmesi ve koruculuk sistemi var. I?stihbarat örgütlenmeleri var. Bunların hepsini askeri kapsamda saymak gerekir. Dolayısıyla da bunlar, özel savas?ı askeri boyutta yürüten güçlerdir. Devrimci Halk Savas?ı, bunları etkisizles?tirecek, imha edecek bir mücadeleyi ifade eder. Bu anlamda elbetteki, dig?er bütün alanlarda faaliyet yürütebilmek, mücadele edebilmek için bu askeri boyutlu mücadelenin gelis?tirilmesi kaçınılmazdır. Çünkü bütün o faaliyetleri, kurumları bu güçler savunmaktadır. Bunlar etkisizles?tirildig?i ölçüde, dig?er alanların savunması kalmayacaktır.

Özellikle bu gizli-açık istihbarat güçleri ve ajan ag?ı, bütün polis örgütlenmeleri soykırım rejimini ayakta tutmanın temel kurumlarıdır. Bunlar halk üzerindeki baskı kurumlarıdır. Koruculuk sistemi öyledir. Hepsi özel savas? kapsamında gelis?tirildi ve bu özel savas? örgütlenmeleri, kontrgerilla ve ordudur. Fakat bazılarına yaklas?ımda yöntem zenginlig?i içinde olmak savas?ın ve askerlig?in bir gereg?i olmaktadır. Savas?ı kazanabilmek için, düs?manını daraltmak, küçültmek, savas? faaliyetinin önemli bir bölümünü olus?turur. S?imdi biz de bunları öngöreceg?iz. Böyle düz, kaba bir yaklas?ım içinde olmayacag?ız. Örneg?in koruculuk sistemi, özel savas?ın örgütledig?i bir kurumdur. Ama onunla mücadele ederken, yöntemlerimizi dog?ru seçeceg?iz. Bize kars?ı bir oyun olarak gelis?tirilmiş bu sistem, Kürdü Kürde kırdırtmak için, bir iç çatıs?ma politikası olarak var edilmiştir. Biz de bu politikayı bos?a çıkartacak politik yaklas?ımlar gelis?tireceg?iz. Yani askeri hedeflerle savas? elbetteki askeri boyutta olacak, ama taktik de yapmayı, politik davranmayı da bileceg?iz. Çünkü mevcut askeri örgütlülük bir özel savas? örgütlülüg?üdür. I?çinde çok fazla politik oyunlar vardır. Örneg?in koruculuk bunlardan birisidir. Koruculug?a kars?ı mücadelede dikkatli olacag?ız.

Ordunun içinde, ?savas?la bu is? çözülmez? diyenler çoktur. Halka ve gerillaya saldırmayan, operasyon yapmayan, sadece sınır güvenlig?i düzeyinde kalan güçleri savas? dıs?ı tutmak için uygun yaklas?ımlar, tutumlar, taktikler gelis?tireceg?iz. Ordunun bas?ka devletlere kars?ı sınır güvenlig?i düzeyinde kaldıg?ı, gerillaya ve halka kars?ı savas?madıg?ı ölçüde savas? hedefi yapmayacag?ız.

 

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.