Kurdî | Türkçe | العربية | فارسی | کوردی

ÇIMA MALPERA KOMÛNAR...


Di roja me ya îro de baþ derketiye holê ku heta serbixwetiya raman çênebe ne serhildêriyek li dijî modernîteya kapîtalîst gengaze ne jî serhildêriyeke çêbibe dikare xwe bike sîstem. Bi taybet heta ku xwe ji argûmanên bîrdozî yên kapîtalîzmê paqij neke ti baþiyeke kirasê dînitiyê ya kapîtalîzm li kes û civakê kiriye nîne. Di sedsala 20mîn a me li paþ xwe hiþt de yek ji dersên herî girîng ên me ji tekoþînên civakî derxistiye ev e.


Lê, di gelemperiya sedsala derbasbûyî de ji þerên cîhanî heta komkujiyên nûklerî, ji qirkirinên etnîk ên netew-dewlet pêktîne heta tunekirina hemû nirxên mirovahiyê yên exlaqî, herî dawî jî xwezaya ku êdî nikare evqase texrîbatan rabike bi her aliyekî xwe ve dide nîþan ku êdî ev pergal pir zêde nikare bijî. Ya temenê xwe tije kiriye ne dîroke, modernîteya kapîtalîst bixwe ye.


Þaristaniya kapîtalîst û yekdestên fînans ên weke hêza wê ya serekene wexta li dijî civakê, xwezayê û gerdûnê bi awayeke înat xwe weke þêweyeke jiyanê ya yekane û heqîqeteke bêalternatîf îlan dike û bi vêya re jî dema hewl dide bi herkesê bide bawerkirin ku dawiya dîrokê ye, dixwaze mejî, raman û hestên mirovan fetîh bike, li gel vêya dixwaze bi mirovahiyê bide qebûl kirin ku ji xeynî vê vebijêrkê ti çareyeke xwe ya din jî nîne. Dixwazin ku dereweke girsehêz a faraziyê de îxtîdarê, mêtîngeriyê, talan û diziye weke heqîqeteke yekane bi mirovahiyê bidin qebûl kirin.


Wexta ku pergal bi tevahî saziyên xwe yên bîrdozî, siyasî, akademîk û medyatîk ve hewl dide mirovahiyê mehkûme modernîteya kapîtalîst bike û vêya weke alternatîfa yekane dide nîþandan, herî zêde jî gelên Rojhilata Navîn dizanin ne bê vebirjêrk in. Di gelemperiya sedsala XIX. û XX. de qismeke mezin ji tevgerên li dijî pergalê yên weke alternatîf derketin holê, bîrdoziya lîberal kariya ku wan ji xwere bike mezhep. Lê, zendeke tenê ya nekariye bitewîne, komûnalîteya Rojhilata Navîn e.


Coxrafyaya Rojhilata Navîn beriya þaristaniyê, dergûþa komûnalîteyê bû. Gelên Rojhilata Navîn beriya þaristaniyê afrînerên hemû nirxên komûnal bûn. Kurd jî di vê coxrayayê de spartegirên herî kevin ên jiyana komûnal in...
Jiyana komûnal, nirx dide civak û kesê/a ku ji aliyê cendereya îxtîdarê ve hatiye fetisandin,
Jiyana komûnal, li hemberî ezezitiya ku mîna atomê ji he belav bûye, nirx dayîna civakê ye.
Jiyana Komûnal, nirx dayîn û rizgarkirina xwezayê ye li dijî endustriyalîzm û biçekbûna ku gerestêrka me dinava teqnê de difetisîne.
Jiyana Komûnal, li dijî cinsiyetparêziya ku tevna civakî di hilweþîne, nirxdayîna azadiya cins e.
Jiyana Komûnal, li dijî netew-dewleta ku ji aliyê bîrdoziya neteweperestiyê ve hatiye afirandin ku qirkirina çandî çêdike, nirx dayîna etnîsîteyê ye.


Jiyana Komûnal, li dijî îdare û hiqûqa saziyên civaka dewletî, nirx dide civaka exlaqî û polîtîk.
Hêviya yekane ya serkeftinê ya tekoþînên civakî yên roja me ya îro jiyana Komûnal e. Gel, komcivak û qismên civakî di derdora komûnan de biqasî ku jiyana xwe ya Komûnal birêxistin bikin wê bikarin xwe ji îxtîdarê rizgar bikin. Komûn wê di her qadekî de bibe avakirina civakeke ji mêtîngeriyê, talanê û destavêtinê rizgarbûyî.


Komûnar jî, komûnparêziyeke ji dil, bawerî bi jiyana komûnal anîne. Ji ber vêye ku;
Bûyîna Komûnar; bûyîna xwediyê nasnameyeke xwerû û cewherî ya avakirina jiyaneke komûn, wekhevîparêz, azadîxwaz e.
Bûyîna komûnar; jiyana xwezayî ya komûnal a demokratîk li gorî þert û mercên demê ji nû ve avakirine.
Bûyîna komûnar; bûyîna xwedî nasnameyeke û xwe di tekoþîna demokratîk a sosyalîzmê de pênase kirine.
Bûyîna komûnar; bûyîna xwedî hiþmendiyeke avakirina civakeke nû ye. Avakirina vê hiþmendiyê û kirina malê civakê dibe wezîfeya herî bingehîn a komûnar.


Bûyîna komûnar di vê wateyê de di herî pêþdebûne, pêþengbûne û weke pêwîstiyeke vêya jî di qabiliyeke xwe her timî di hilberîne de ye.
Bûyîna komûnar xûrur û heyecaneke mezine .


Li gel vê xûrur û heyecana çêdike, bi temam kirina aliyê wê yê zanistiyê re jî emê Komûnarê ne tenê weke organa weþaneke bîrdozî, teorîk û felsefî weke nasnameyekî jî dest bigrin. Di vê wateyê de bi berpirsyariya pêþxistin û bihêzkirina hiþmendiya Komûnar,bi zanistiya ku ev wezîfeya herkesê ku baweriya xwe bi komûn tînin û komûnê dijîn re, her wiha em bangewazî dikin ku hemû komûnparêzên ku xûrur û heyecana vê nasnameyê dijîn di her aliyekî de xwedî li Komûnar derbikevin û bihêz bikin.


Emê di weþana malpera xwede cî bidin perspektîfên cihê. Emê cî bidin xebatên kûr ên rabirdûya mirov û pêþeroja wan eleqeder dike. Emê cî bidin mijarên kûr ên di derbarê civakbûn û takekesiya mirov a di hemû qadên jiyanê de. Her wiha emê mijarên wek bîrdozî, aborî, civakî, siyasî ku mijarên di jiyana mirovan de ciheke xwe ya destjênebir heye, di her aliyekî de bi we xwendevanên hêja re parve bikin. Di pêvajoyeke ku em civakbûnê pir zêde nîqaþ dikin de û em ketine nava pêvajoyeke avakirinê de, em di wê baweriye de ne ku emê vê berpirsyariya girîng û watedar a me hildaye ser milê xwe bi cîh bînin. Her wiha emê hewl bidin ku ev valatiyeke cidî ya heyî bi kedeke mezin ji holê rakin û valetiyê tije bikin. Lê, li gel hemû xebat û hewldanên me em hêvîdarin ku wê xwendevanên me jî bi berpirsyariyeke mezin tevbigerin û rola xwe bilîzin. Piþtgiriya xwendevanên me çi di hêla pêþxistina rexneyên xwe de dibe, çi di aliyê þîroveyên xwe de be, çi jî di aliyê nirxandinên xwe de be û ya herî girîng jî bi xebatên xwe tevkariya xwe dayîna nîþandan de be, em li bendêne û em di wê baweriyê de ne ku dê bi berpirsyariya bûyîna komûnar re xwedî li Komûnar derbikevin.


Rêzdariya Xwe Pêþkêþ Dikin
Komûnar

 

 

 

 

 

Kurdî | Türkçe | العربية | فارسی | کوردی

BAÞLARKEN...


Günümüz dünyasýnda daha fazla açýða çýkmýþtýr ki düþünsel baðýmsýzlýk saðlanmadan ne mevcut kapitalist moderniteye karþý bir baþkaldýrý gerçekleþtirilebilir ne de gerçekleþtirilecek bir baþkaldýrý kendisini bir sistem haline getirebilir. Özellikle de kapitalizmin ideolojik argümanlarýndan kendini arýndýrmadan onun bireye ve topluma giydirdiði deli gömleðinden kurtulmanýn hiçbir çýkar yolu görünmemektedir. Geride býraktýðýmýz yirminci yüzyýl toplumsal mücadelelerinden çýkardýðýmýz en önemli ders budur.


Kapitalist uygarlýk ve onun günümüzdeki baþat gücü finans tekelleri topluma, doðaya ve evrene inat kendilerini tek yaþam biçimi, alternatifsiz tek hakikat olarak ilan etmiþken, bununla tarihin sonuna geldiklerine herkesi inandýrmaya çalýþýrken yapmaya çalýþtýklarý beyinleri, zihinleri, duygularý fethetmek, insanoðullarý ve kýzlarýna baþka bir çarenin mümkün olmadýðýný ispatlamaktýr. Koca bir sanallýk yalaný içerisinde iktidar, sömürü, talan ve hýrsýzlýk insanlýða tek hakikat olarak yutturulmak istenmektedir. Ancak geçen yüzyýl boyunca yaþanan dünya savaþlarýndan nükleer katliamlara, ulus-devletin yol açtýðý etnik soykýrýmlardan tüketilen tüm ahlaki insanlýk deðerlerine ve artýk bu kadar tahribatý kaldýramayacak hale gelen doðaya kadar her þey göstermektedir ki bu sistemle daha fazla yaþanamamaktadýr. Miadýný dolduran tarih deðil kapitalist modernitenin kendisidir.


Sistem tüm ideolojik, siyasi, akademik ve medyatik kurumlarý ile insanlýðý tek alternatif olarak kapitalist moderniteye mahkûm kýlmak isterken, en fazla da Ortadoðulu halklar seçeneksiz olmadýklarýný bilmektedirler. XIX. ve XX. Yy. boyunca ortaya çýkan sistem dýþý alternatiflerin büyük bir kýsmýný kendisi için birer mezhep haline getirmeyi baþaran liberal ideolojinin bükemediði tek bilek, Ortadoðu halklarýnýn komünalitesi olarak varlýðýný sürdürmektedir.


Ortadoðu coðrafyasý uygarlýktan önce komünalitenin beþiði. Ortadoðu halklarý uygarlýktan çok önce tüm komünal deðerlerin yaratýcýlarý. Kürtler ise bu coðrafyada komünal yaþamýn en eski emanetçileri...
Komünal yaþam, iktidar cenderesine sýkýþtýrýlmýþ bireye ve topluma karþý insana verilen deðer,
Komünal yaþam, parçalanan atom misali bireyciliðe karþý topluma verilen deðer,
Komünal yaþam, endüstriyalizm ve silahlanma bataðýnda bitirilmek istenen gezegenimizin kurtuluþu için doðaya verilen deðer,
Komünal yaþam, toplumsal dokunun parçalanmasý olan cinsiyetçiliðe karþý cins özgürlüðüne verilen deðer,
Komünal yaþam, kültürel soykýrým olan milliyetçi ideolojinin yarattýðý ulus-devlete karþý etnisiteye verilen deðer,


Komünal yaþam, devletli toplum kurumlarý olarak idare ve hukuka karþý ahlaki ve politik topluma verilen deðerdir.


Günümüz toplumsal mücadelelerinin kapitalist modernite karþýsýndaki tek zafer umudu komünal yaþamdýr. Halklar, topluluklar ve toplumsal kesimler komünler etrafýnda kendi komünal yaþamlarýný örgütledikleri oranda iktidardan kendilerini arýndýracaklardýr. Komünler her alanda sömürüden, talandan ve tecavüzden kurtulmuþ bir toplumsallýðýn inþa alanlarý olmaktadýr.


Komünar ise, komünal yaþama yürekten inanmýþ her bir komüncüdür. Bu nedenledir ki;
Komünar olmak; komün yaþamýný, eþitlikçi, özgürlükçü ve adil bir yaþamý inþa etmenin sade ve özlü kimliðine sahip olmaktýr.
Komünar olmak; demokratik komünal doðal toplum yaþamýný çaðýn koþullarýnda yeniden ortaya çýkarmaktýr.
Komünar olmak; kendisini demokratik sosyalizm mücadelesinde tanýmlayan bir kimlik sahibi olmaktýr.
Komünar olmak; yeni bir toplumu gerçekleþtirmenin bilincine sahip olmaktýr. Bu bilinci oluþturup topluma mal etme misyonu komünar olmanýn temel görevidir.
Komünar olmak bu anlamda önde olmak, öncü olmak ve bunun bir gereði olarak kendini sürekli üretme yeteneðinde olmaktýr.
Komünar olmak büyük bir gurur ve heyecandýr.


Bu gurur ve heyecaný bilinç ile tamamlama çabasý olan Komünar'ý sadece ideolojik, teorik ve felsefi bir yayýn organý olarak deðil bir kimlik olarak ele alýyoruz. Bu anlamda Komünar olma bilincini geliþtirip güçlendirmenin sorumluluðunun, bütün komüne inananlarýn ve komünü yaþayanlarýn görevi olduðu bilinciyle bu kimliðin gururunu ve heyecanýný taþýyan bütün komüncüleri Komünar'a her yönüyle sahip çýkmaya ve güçlendirmeye davet ediyoruz.


Sitemizin yayýnlarýnda deðiþik perspektiflerden insana, onun geçmiþine ve geleceðine, toplumsallýðýna ve bireyselliðine, ekonomik, sosyal, siyasal yaþamýnýn çehrelerine dair çeþitli konularda derinlikli çalýþmalara yer vereceðiz. Yeni bir toplumsallýðý yoðunca tartýþtýðýmýz ve inþaya yöneldiðimiz böylesi bir süreçte önemli bir misyonu yerine getireceðine, ciddi bir boþluðu dolduracaðýna inandýðýmýz bu çalýþmada tüm izleyicilerimizin bir Komünar olma sorumluluðuyla Komünar'a sahip çýkacaðýna inanýyoruz.


Saygýlarýmýzla
Komünar

 

 

 

 

 

Kurdî | Türkçe | العربية | فارسی | کوردی

كلمة البداية

هيئة تحرير موقع الكومينار
تبين في عالمنا الراهن بشكل أكثر وضوحاً بأنه لا النهوض ضد الحداثة الرأسمالية الموجودة ممكن التحقق دون تأمين الاستقلال الفكري، ولا ترسيخ الذات كنظام سيكون ممكننا لأي نهوض إن تحقق. بالأخص يبدو الخلاص والتحرر من قميص الجنون والطيش الذي ألبسته الرأسمالية للفرد والمجتمع محالاً، من دون إنقاذ وتطهير الذات من حجج ومسوغات الإيديولوجية الرأسمالية. هذا هو الدرس الجد هام الذي استخرجناه من النضالات والكفاحات الاجتماعية التي أسلفتنا في القرن العشرين.
تبغي الحضارة الرأسمالية واحتكاراتها المالية التي تمثل قوتها الرئيسة في يومنا الراهن لدى قيامها بالإعلان عن ذاتها رغماً عن المجتمع والطبيعة والكون بأنها شكل الحياة والحقيقة التي لا بديل لها، وسعيها لإقناع الجميع بوصلهم إلى نهاية التاريخ، فتح الأدمغة، الأذهان والعواطف، والبرهنة على إنه ليس هناك أي حل أو بديل آخر أمام بنات وأولاد الإنسان. إن ما يراد هو خداع الإنسانية بأن النهب، السرقة، الاستبداد، السلطة هي الحقيقة الوحيدة على الإطلاق. إلا أننا لو أخذنا الأحداث المعاشة على طول القرن الماضي بعين الاعتبار بدءاً من الحروب العالمية إلى الإبادات الكيميائية والنيكلويارية، ومن الإبادات الأثنية والعرقية التي أدت الدولة- القومية إلى تحقيقها إلى كافة القيم الإنسانية الأخلاقية المستهلكة، بالإضافة إلى الطبيعة التي وصلت إلى وضع لا يمكن لها تحمل كل هذا القدر من التخريبات، فسنرى بأن كل شيء يشير إلى إنه لا يمكن العيش مع هذا النظام أكثر من ذلك. وإن من انتهى زمانه وامتلئ ميعاده هو الحداثة الرأسمالية ذاتها وليس التاريخ.
بينما يجهد النظام بجعل الإنسانية محكومة وأسيرة الحداثة الرأسمالية كخيار وحيد لا بديل له، عبر كافة مؤسساتها الإيديولوجية و الأكاديمية و السياسية والإذاعية، يُعرَف جيداً بأن الشعوب وعلى رأسها الشعوب الشرق الأوسطية ليست بدون خيار أو بديل كما يدعي النظام. الرسغ الوحيد الذي لم تتمكن من ليه الإيديولوجية الليبرالية التي نجحت في جعل وتحويل الحركات المناهضة للنظام على مر القرنين التاسع عشر والعشرين إلى مذاهب من أجل ذاتها، هو كومينالية الشعوب الشرق الأوسطية التي ما زالت تتابع وجودها إلى يومنا الراهن. هذه الجغرافية ( الشرق الأوسط) هي مهد الكومينالية قبل نشوء الحضارة. فشعوبها هي الخالقة لكافة القيم الكومينالية قبل نشوء الحضارات بكثير. أما الشعب الكردي فهو من أقدم شعوب هذه الجغرافية التي خلقت وعاشت الحياةً الكومينالية.
الحياة الكومينالية هي القيمة المعطاة للإنسان مقابل المجتمع والفرد الواقع والمخنوق في جندرة السلطة. الحياة الكومينالية هي القيمة المعطاة للمجتمع تجاه الفردية الأنانية. الحياة الكومينالية هي القيمة المعطاة للطبيعة من أجل تحرير كوكبنا المراد إنهاءه وإبادته في مستنقع التسلح و الصناعوية. الحياة الكومينالية هي القيمة المعطاة لحرية الجنس تجاه الجنسوية التي تعبر عن تجزئة وانقسام النسيج المجتمعي. الحياة الكومينالية هي القيمة المعطاة للأثنية تجاه الدولة القومية المنشأة من قبل الإيديولوجية القوموية المعبرة عن الإبادة الثقافية. الحياة الكومينالية هي القيمة المعطاة للمجتمع الأخلاقي والسياسي تجاه الحقوق والإدارة كمؤسسات المجتمع الدولتي.
الحياة الكومينالية هي أمل النصر الوحيد بالنسبة للكفاحات والنضالات المجتمعية تجاه الحداثة الرأسمالية. ستتمكن كافة الفئات المجتمعية والمجموعات من تحرير ذاتها من السلطة بالقدر الذي تتمكن فيه من تنظيم حياتها الكومينالية ضمن نطاق الكومينات. ستكون الكومينات ساحات لإنشاء المجتمعية المتحررة من كافة أنواع الاستبداد والنهب والغصب.
أما ( الكومينار - Komünar ) فهو موقع كومينالي مؤمن وواثق ومتضامن من الفؤاد مع الحياة الكومينالية. ولهذا السبب؛ فمعنى أن تكون كومينارياً هو أنك صاحب هوية جوهرية وصادقة تسعى لإنشاء حياة الكومون التي تعتبر حياة عادلة متساوية وحرة. أن تكون كومينارياً يعني عصرنة حياة المجتمع الطبيعي الكومينالية الديمقراطية. أن تكون كومينارياً هو يعني أن تكون صاحب هوية تُعَرّف ذاتها ضمن النضال الاشتراكي الديمقراطي. أن تكون كومينارياً فهو يعني أن تكون صاحب الوعي الذي يحقق ويكون المجتمع الجديد. المهمة الأساسية التي تقع على عاتقنا كموقع الكومينار هو تكوين هذا الوعي وجعله ملك للمجتمع. وعلى هذا الأساس فالكومنيارية تعني أن تكون في المقدمة، أن تكون رائداً وطليعياً ذو بدعة وكفاءة تجدد ذاتها بشكل دائم. الكومينارية تعني الحماس والفخر العظيم.
إننا لا نتناول الكومينار الذي يجهد لإتمام هذا الفخر والحماس بالوعي، كموقع نشر فلسفي، نظري وإيديولوجي فقط بل هو هوية بحد ذاته. لأجل ذلك وعلى أساس الوعي القائم بأن مسؤولية تعزيز وتطوير وعي التكوين الكوميناري هو مهمة كل من يحيا الكومينالية ويؤمن بالكومين، ندعو جميع الكومينجيين الحاملين لعنفوان وفخر هذه الهوية لتبني وتطوير وتنمية موقع كومينار من كافة الجوانب.
سنعطي ضمن منشوراتنا عبر التوجيهات المتنوعة كموقع مكاناً لكافة النشاطات العميقة بخصوص أوجه الحياة الاقتصادية، السياسية والاجتماعية والمواضيع الأخرى المتعلقة بماضي وحاضر الإنسان وتطوير فرديته ومجتمعيته. ونؤمن في مثل هذه المرحلة الهامة التي اتجهنا فيها لإنشاء المجتمعية وتناولها وتقييمها بشكل مكثف، بأننا سنقوم بتلبية متطلبات الرسالة التي كونت الموقع وأسسته، ونؤكد بأننا سنتمكن من إملاء الفراغات الموجودة، ونثق بقرائنا الكرام في تبنيهم لموقع كومينار.
مع خالص حبنا واحتراماتنا

Komûnar

 

 

 

 

 

Kurdî | Türkçe | العربية | فارسی | کوردی

سخن آغازين ...

در جهان امروزمان هر چه بيشتر آشکار گشته که بدون انديشه مستقل نمي‌توان در مقابل مدرنيته کاپيتاليست موجود قيامي سيستماتيزه نموده و آن را متحقق ساخت. بويژه بدون پاک‌گشتن از آرگومان‌هاي کاپيتاليسم، هيچ راهي براي رهايي از جامه کهنه‌اي که بر تن فرد و جامعه پوشانده است، ديده نمي‌شود. اين است مهمترين درسي که از مبارزات اجتماعي سده بيستم فراگرفته‌ايم.
در حالي که تمدن کاپيتاليست و نيروي اساسيش يعني انحصارات سرمايه جهاني، امروزه با عنادورزي در برابر جامعه، طبيعت و جهان، خود را به عنوان تنها شيوه زندگي و حقيقتي بدون آلترناتيو اعلان مي‌کند. همچنين در تلاش است اين را همچون پايان تاريخ به همه بباوراند و با فتح افکار، اذهان و عواطف، در حال اثبات اين به انسان‌ها مي‌باشد که راه‌ چاره ديگري غير از اين وجود ندارد. طي دروغي موهومي درصدد اين است که قدرت، استعمار، غارت، و دزدي را بعنوان تنها حقيقت به خورد جامعه بدهد. لذا طي قرن اخير قتل‌عام‌هاي اتمي که در جهان بوجود آمده، ژينوسايدهاي اتنيکي که ملت‌ـ دولت راهگشاي آن بوده، سقوط همه ارزش‌هاي اخلاقي انساني و غير قابل تحمل‌بودن بيش از اين تخريباتي که به طبيعت نيز وارد شده، نشان مي‌دهد که ديگر نمي‌توان با اين سيستم زندگي به سر برد. آنچه که زمانش به سر رسيده نه تاريخ بلکه خود مدرنيته کاپيتاليست مي‌باشد.
سيستم با تمامي نهادهاي ايدئولوژيک، سياسي، آکادمي و رسانه‌اي خود خواهان اين بوده که انسانيت را محکوم مدرنيته کاپيتاليسم بعنوان تنها آلترناتيو نمايد. خلق‌هاي خاورميانه نيز بيش از همه بر اين مهم واقفند که بدون گزينه نيستند. در طول سده‌هاي 19 و 20 تا بحال، ايدئولوژي ليبرال موفق شده بخش بزرگي از آلترناتيوهاي خارج از سيستم را همچون مذهب خود درآورد اما تنها مچي را که نتوانسته بر زمين بخواباند، کموناليته خلق‌هاي خاورميانه است که به موجوديت خود ادامه مي‌دهد.
جغرافياي خاورميانه پيش از [ظهور] تمدن، گهواره کموناليته است. خلق‌هاي خاورميانه بسيار زودتر از [ظهور] تمدن، آفريننده تمامي ارزش‌هاي کمونال هستند. کردها نيز در اين سرزمين از قديمي‌ترين امانت‌داران زندگي کمونال‌اند.
زندگي کمونال، ارزش‌نهي است به انسان، در مقابل فرد و جامعه‌اي که در ميان گيره قدرت به هم فشرده شده, ارزش‌نهي است به جامعه در مقابل فردگرايي که همچون اتم متلاشي شده، به طبيعت براي نجات سياره‌يمان که توسط اندوستراليسم و باتلاق تسليحات در معرض نابودي قرار گرفته، به آزادي جنس در مقابل جنسيت‌گرايي که از بافت اجتماعي متلاشي گشته، به اتنيسيته در مقابل ژينوسايد فرهنگي که زاييده ايدئولوژي ملي‌گرايي ملت‌ـ دولت است و زندگي کمونال، ارزش‌نهي است به اخلاق و پلوتيک اجتماعي در مقابل نهادهاي اجتماعي دولتي همچون اداري و حقوقي.
امروزه تنها اميد پيروزي مبارزات اجتماعي در مقابل مدرنيته کاپيتاليست، زندگي کمونال است. خلق‌ها، اقشار اجتماعي پيرامون کمون‌ها به ميزاني که زندگي کمونال خود را سازماندهي کنند، خود را از قدرت منزه خواهند داد. کمون‌ها، عرصه‌هاي اجتماعي‌اي را بنا مي‌نهند که از استعمار، غارت، و تجاوز رهايي يافته باشند.
کومينار هم، کمون‌طلبي است که قلباً به زندگي کمونال معتقد است. بدين علت است که؛ کوميناربودن؛ داشتن هويتي ساده و جوهري مي‌باشد براي ايجاد زندگي کمون، مساوات‌طلب، آزاديخواهانه و عادل، از نو پديدآوردن زندگي طبيعي اجتماعي کمونال دموکراتيک در شرايط عصر است، داشتن هويتي است که خود را در مبارزه سوسياليسم دموکراتيک شناخته باشد و داشتن دانش و معرفتي است که جامعه‌اي نو را متحقق سازد. از اين رو، نقش کسب اين آگاهي و پياده‌کردن آن در جامعه از وظايف اساسي کوميناربودن است.
بدين معني کوميناربودن پيشگام، پيشاهنگي و همچون يک لازمه اين داشتن استعداد توليد خود بطور مداوم و شور و اشتياقي است بزرگ. کومينار با تلاش کامل خود توام با اين آگاهي و اشتياق، نه فقط بعنوان يک ارگان نشر [مباني] ايدئولوژي، تئوري و فلسفي، بلکه بعنوان يک هويت مد نظر قرار مي‌دهيم. بدين معني با آگاهي بر اينکه مسئوليت گسترش و تقويت شناخت کوميناربودن، وظيفه همه معتقدان به کمون و داراي زندگي کموني بوده، از همه کمون‌طلباني که شور و اشتياق اين هويت را دارا هستند، دعوت مي‌کنيم که از هر جهت از کومينار صيانت نموده و آن را نيرومند سازند.
در مطالب سايت‌مان از رهنمودهاي گوناگون، انسان، گذشته و آينده‌اش، اجتماعي و فرديتش، مسايل اقتصادي، اجتماعي و زندگي سياسي داير بر چهره‌هاي گوناگون در موضوعات مختلف به فعاليت‌هاي ژرف جاي خواهيم داد. بر اين باوريم که اجتماعي‌بودني نو را بطور مفصل گفتگو کرده و در جهت ايجاد چنين مرحله‌اي که نقش مهمي را بجاي خواهد آورد، خلايي جدي را پر خواهد نمود و در اين فعاليت تمامي تعقيب‌جويان ما با مسئوليت‌پذيري کوميناربودن از کومينار صيانت خواهند کرد.

Komûnar

 

 

 

 

 

Kurdî | Türkçe | العربية | فارسی | کوردی

Sorani ...

در جهان امروزمان هر چه بيشتر آشکار گشته که بدون انديشه مستقل نمي‌توان در مقابل مدرنيته کاپيتاليست موجود قيامي سيستماتيزه نموده و آن را متحقق ساخت. بويژه بدون پاک‌گشتن از آرگومان‌هاي کاپيتاليسم، هيچ راهي براي رهايي از جامه کهنه‌اي که بر تن فرد و جامعه پوشانده است، ديده نمي‌شود. اين است مهمترين درسي که از مبارزات اجتماعي سده بيستم فراگرفته‌ايم.
در حالي که تمدن کاپيتاليست و نيروي اساسيش يعني انحصارات سرمايه جهاني، امروزه با عنادورزي در برابر جامعه، طبيعت و جهان، خود را به عنوان تنها شيوه زندگي و حقيقتي بدون آلترناتيو اعلان مي‌کند. همچنين در تلاش است اين را همچون پايان تاريخ به همه بباوراند و با فتح افکار، اذهان و عواطف، در حال اثبات اين به انسان‌ها مي‌باشد که راه‌ چاره ديگري غير از اين وجود ندارد. طي دروغي موهومي درصدد اين است که قدرت، استعمار، غارت، و دزدي را بعنوان تنها حقيقت به خورد جامعه بدهد. لذا طي قرن اخير قتل‌عام‌هاي اتمي که در جهان بوجود آمده، ژينوسايدهاي اتنيکي که ملت‌ـ دولت راهگشاي آن بوده، سقوط همه ارزش‌هاي اخلاقي انساني و غير قابل تحمل‌بودن بيش از اين تخريباتي که به طبيعت نيز وارد شده، نشان مي‌دهد که ديگر نمي‌توان با اين سيستم زندگي به سر برد. آنچه که زمانش به سر رسيده نه تاريخ بلکه خود مدرنيته کاپيتاليست مي‌باشد.
سيستم با تمامي نهادهاي ايدئولوژيک، سياسي، آکادمي و رسانه‌اي خود خواهان اين بوده که انسانيت را محکوم مدرنيته کاپيتاليسم بعنوان تنها آلترناتيو نمايد. خلق‌هاي خاورميانه نيز بيش از همه بر اين مهم واقفند که بدون گزينه نيستند. در طول سده‌هاي 19 و 20 تا بحال، ايدئولوژي ليبرال موفق شده بخش بزرگي از آلترناتيوهاي خارج از سيستم را همچون مذهب خود درآورد اما تنها مچي را که نتوانسته بر زمين بخواباند، کموناليته خلق‌هاي خاورميانه است که به موجوديت خود ادامه مي‌دهد.
جغرافياي خاورميانه پيش از [ظهور] تمدن، گهواره کموناليته است. خلق‌هاي خاورميانه بسيار زودتر از [ظهور] تمدن، آفريننده تمامي ارزش‌هاي کمونال هستند. کردها نيز در اين سرزمين از قديمي‌ترين امانت‌داران زندگي کمونال‌اند.
زندگي کمونال، ارزش‌نهي است به انسان، در مقابل فرد و جامعه‌اي که در ميان گيره قدرت به هم فشرده شده, ارزش‌نهي است به جامعه در مقابل فردگرايي که همچون اتم متلاشي شده، به طبيعت براي نجات سياره‌يمان که توسط اندوستراليسم و باتلاق تسليحات در معرض نابودي قرار گرفته، به آزادي جنس در مقابل جنسيت‌گرايي که از بافت اجتماعي متلاشي گشته، به اتنيسيته در مقابل ژينوسايد فرهنگي که زاييده ايدئولوژي ملي‌گرايي ملت‌ـ دولت است و زندگي کمونال، ارزش‌نهي است به اخلاق و پلوتيک اجتماعي در مقابل نهادهاي اجتماعي دولتي همچون اداري و حقوقي.
امروزه تنها اميد پيروزي مبارزات اجتماعي در مقابل مدرنيته کاپيتاليست، زندگي کمونال است. خلق‌ها، اقشار اجتماعي پيرامون کمون‌ها به ميزاني که زندگي کمونال خود را سازماندهي کنند، خود را از قدرت منزه خواهند داد. کمون‌ها، عرصه‌هاي اجتماعي‌اي را بنا مي‌نهند که از استعمار، غارت، و تجاوز رهايي يافته باشند.
کومينار هم، کمون‌طلبي است که قلباً به زندگي کمونال معتقد است. بدين علت است که؛ کوميناربودن؛ داشتن هويتي ساده و جوهري مي‌باشد براي ايجاد زندگي کمون، مساوات‌طلب، آزاديخواهانه و عادل، از نو پديدآوردن زندگي طبيعي اجتماعي کمونال دموکراتيک در شرايط عصر است، داشتن هويتي است که خود را در مبارزه سوسياليسم دموکراتيک شناخته باشد و داشتن دانش و معرفتي است که جامعه‌اي نو را متحقق سازد. از اين رو، نقش کسب اين آگاهي و پياده‌کردن آن در جامعه از وظايف اساسي کوميناربودن است.
بدين معني کوميناربودن پيشگام، پيشاهنگي و همچون يک لازمه اين داشتن استعداد توليد خود بطور مداوم و شور و اشتياقي است بزرگ. کومينار با تلاش کامل خود توام با اين آگاهي و اشتياق، نه فقط بعنوان يک ارگان نشر [مباني] ايدئولوژي، تئوري و فلسفي، بلکه بعنوان يک هويت مد نظر قرار مي‌دهيم. بدين معني با آگاهي بر اينکه مسئوليت گسترش و تقويت شناخت کوميناربودن، وظيفه همه معتقدان به کمون و داراي زندگي کموني بوده، از همه کمون‌طلباني که شور و اشتياق اين هويت را دارا هستند، دعوت مي‌کنيم که از هر جهت از کومينار صيانت نموده و آن را نيرومند سازند.
در مطالب سايت‌مان از رهنمودهاي گوناگون، انسان، گذشته و آينده‌اش، اجتماعي و فرديتش، مسايل اقتصادي، اجتماعي و زندگي سياسي داير بر چهره‌هاي گوناگون در موضوعات مختلف به فعاليت‌هاي ژرف جاي خواهيم داد. بر اين باوريم که اجتماعي‌بودني نو را بطور مفصل گفتگو کرده و در جهت ايجاد چنين مرحله‌اي که نقش مهمي را بجاي خواهد آورد، خلايي جدي را پر خواهد نمود و در اين فعاليت تمامي تعقيب‌جويان ما با مسئوليت‌پذيري کوميناربودن از کومينار صيانت خواهند کرد.

Komûnar